ตำแหน่งของคุณ Home

ศธ.สั่งเช็กยอดนร.ฉีด-ไม่ฉีดไฟเซอร์ภายใน26ก.ย.นี้

ศธ.กางปฏิทินสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองยินยอมฉีด-ไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ภายใน 26 ก.ย.นี้ อยู่จังหวัดไหนให้ฉีดที่นั่น เพื่อสะดวกในการเดินทาง กรณีที่อยู่กับที่เรียนคนละจังหวัดกัน ให้แยกบัญชีต่างหากส่งศึกษาธิการจังหวัด ส่งต่อสำนักงานปลัดศธ.ภายใน 28 ก.ย. เพื่อสรุปยอดรวม 77 จว.เสนอกรมควบคุมโรค 30 ก.ย.นี้ จัดสรรยอดยอดวัคซีน และให้สาธารณสุขจังหวัดกำหนดวันเวลา สถานที่ฉีดน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคนทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกทม.ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั้น ในการจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียนนักศึกษา ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ สรุปรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีน โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก / วัน-เดือน-ปีเกิด / ฉีด – ไม่ฉีด พร้อมกับสรุปยอดรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต่อศึกษาธิการจังหวัดในกรณีสถานศึกษามีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แต่นักเรียนรายนั้นไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนไปพักอาศัยอยู่จังหวัดไหน ให้สถานศึกษาจัดทำรายชื่อนักเรียนรายนั้นแยกต่างหากเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 26 ก.ย.64 โดยระบุข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อ – นามสกุล 2. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 3. วัน-เดือน-ปีเกิด 4. อำเภอและจังหวัดที่เด็กไปพักอาศัย จากนั้นให้ศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อสรุปรายชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียน และรายชื่อแยกรายจังหวัด ส่งมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 ก.ย.64หลังจากนั้นในวันที่ 29 ก.ย.64 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด รวม 77 จังหวัด แล้วนำเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในวันที่ 30 ก.ย.64 เพื่อให้กรมควบคุมโรค สธ.จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง ในการเดินทางไปฉีดวัคซีน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow