ตำแหน่งของคุณ Home การศึกษา

"หมอทศพร"พา"นร.-นศ.-แพทย์"ยื่นขอวัคซีนทูตแคนาดา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.ย.64 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมกลุ่มนักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน เดินทางมาที่สถานฑูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือและขอให้รัฐบาลแคนาดา ช่วยมอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างและกระชับสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สถานฑูตลงมารับหนังสือ ที่ชั้นของอาคารโดยเนื้อหาในหนังสือมีใจความว่า

กราบเรียน ฯพณฯ จัสติน ทรูโด

นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐแคนาดา

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งต่อสหพันธรัฐแคนาดา ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรัฐบาลฯ สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวแคนาดาอย่างทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และสามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

ปัจจุบันประเทศไทยถูกปกครองโดยรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยโดยแท้จริงประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ไม่มีประสิทธิภาพ วัคชีนที่รัฐบาลจัดฉีดให้ประชาชนได้แก่ วัคชีน Sinovac เป็นวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพ วัคซีน Astrazeneca ที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัท
Siam Bioscience มีปัญหาความขัดข้องล่าช้าในกระบวนการผลิต ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

ประเทศไทยมีนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7,330,830 คน และมีนักศึกษาจำนวน 1,522,999 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ ไม่สามารถไปโรงเรียนหรืมหาวิทยาลัยได้ ต้องเรียน onine ที่บ้าน ซึ่งจะมีปัญหาต่อการพัฒนาของเด็ก ๆเหล่านี้ ทั้งในด้านความรู้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ในการนี้ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ด้วยการบริจาควัคซีน ให้ยืมวัคซีน หรือความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ประเทศไทย เพื่อนำไปฉีดให้นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะสามารถไป โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ในเร็ววัน

ประเทศไทยและสหพันธรัฐแคนาดา มีความสัมพันธ์มายาวนาน ประเทศไทยพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับสหพันธรัฐแคนาดาในฐานะมิตรประเทศ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านและความช่วยเหลือจากสหพันธรัฐแคนาดาในการพิจารณามอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 แก่ประชาชนชาวไทย จะเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟันยิ่งขึ้น

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ประชาชนไทย แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน

(นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม