ตำแหน่งของคุณ Home คอลัมน์

บิ๊กโจ๊กบุกปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมโครงการSmartsafetyzone4.0

วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีต ารวจน าร่องในโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0“(SMART SAFETY ZONE 4.0) และในการนี้ได้ร่วมกับพล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละอองผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี,พ.ต.อ.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี,พ.ต.อ.ธนกฤษ พาภิรมย์ ผกก.สภ.เมืองปราจีนบุรี, นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี, นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปราจีนบุรี กก.ตร.สภ.เมืองปราจีนบุรี และพันธมิตรหลักของชุมชน(BIG SIX) ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบ

โครงการสมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ปราจีนวนารมย์ ของ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการด าเนินโครงการ Smart safety zone 4.0 อย่างทั่วถึง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ ป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการ Smart safety zone 4.0 มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้น านวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอ ย่างเข้มข้น ดังนี้ -ต่อ1.ตู้ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (KIOSK) จ านวน 2 ตู้2.ติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ CCOC )ซึ่งมีกล้องในพื้นที่โครงการทั้งหมด 70 ตัว กล้องเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 36 ตัว และขอสนับสนุนกล้องจากประชาชน จำนวน 34 ตัว ,3. Police 4.0,4. Line Official Account

สภ.เมืองปราจีนบุรี,5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันเหตุอาชญากรรม, จุดล่อแหลม จุดเสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น,6.การด าเนินการปรับเปลี่ยน โลโก้รถสายตรวจ ,7.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่8.สายตรวจโดรน,9.แจ้งเอกสารหายออนไลน์,นัดหมายแจ้งความล่วงหน้า

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานต ารวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “ เมืองอัจฉริยะ “ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมยั่งยืนพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้เลือก สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ในอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ในการจัดท าโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการ ได้แก่ RISK , LAND MARK และ ECONOMIC เป็นพื้นที่นร่องทดำเนิน การตามโครงการ โดยกำหนดให้พื้นที่ชื่อ ปราจีนวนารมย์ SMART SAFETY ZONE 4.0 เป็นพื้นที่ในการจัดทำโครงการนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม