ตำแหน่งของคุณ Home

"มทร.พระนคร"เปิดหลักสูตรใหม่ป.โท“นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่า การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับวิชาชีพของตน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง โดยผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติที่มีการเรียนการสอนแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อดิจิทัลหลายรูปแบบ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ กล่าวอีกว่า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งผลิต มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักวิชาการและกระบวนการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งนี้คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยเปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 /2564 จำนวน 25 คน ผู้สนใจเข้าศึกษายื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://teched.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร .0-2665-3777 ต่อ 7104 และ 8251

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow