ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ขบวนการสหกรณ์ตรังจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบรพ.รักษาผู้ป่วยโควิดเดินสายแจกถุงยังชีพช่วยสมาชิก-ปชช.ร่วมใจฝ่าภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะเดียวกันอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมรับการฉีด COVID-19 Vaccines และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน เพราะจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 เพื่อเป็นการลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตแต่ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่สามารถฉีด COVID-19 Vaccines ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับการแพร่ระบาดยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้มีประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายนิตย์ จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดตรัง มีผู้ป่วยระลอกใหม่เมษายน 2564 (1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 57 ราย ผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,519 ราย รักษาหายป่วยแล้ว จำนวน 1,951 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล จำนวน 561 ราย เสียชีวิต จำนวน 7 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดตรัง ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงได้นำทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ มาจัดซื้อสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการมอบของยังชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว (Home Quarantine) ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19,l และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ จุดคัดกรอง และโรงพยาบาลสนาม

เช่น สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ได้เปิดรับบริจาคจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อมอบทุนสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้แก่ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ มูลค่า 190,000 บาท โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลตรังอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและจัดทำถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จัดทำโครงการโรงรมปันสุขสู่สมาชิกโรงรมยางของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบในเขตตำบลโพรงจระเข้ และตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว มอบถุงยังชีพให้กับเทศบาลตำบลทุ่งกระบือและเทศบาลตำบลนาชุมเห็ดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว (Home Quarantine) ในตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาวและมอบถุงยังชีพให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รวมจำนวน 262 ชุด เป็นเงิน 65,500 บาท สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรน์ จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร น้ำดื่ม และข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง

ชุมชนมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง อำเภอกันตัง สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด ได้จัดทำถุงยังชีพมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนผู้ถูกกักตัวและผู้ซึ่งได้รับผลกระทบในชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรัง จำนวน 195 ชุดเป็นเงิน 65,250 บาทซึ่งการส่งความช่วยเหลือของสหกรณ์ต่อประชาชนในชุมชนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการแสดงถึงการแบ่งปันและความเอื้ออาทรตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

ด้านนายอภิเชษฐ์ พงษ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการลดอัตราการติตเชื้อและการเสียชีวิต ให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์แจ้งเตือน สมาชิก และทุกๆ คน ต้องรักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคล มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19คือD : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัดM : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาH : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายT : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ยังคงมีประโยชน์มากกับการป้องกันเชื้อในทุกสายพันธุ์และขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม