ตำแหน่งของคุณ Home

ราชวิทยาลัยฯจัดVACC2Schoolนำร่องฉีด"ซิโนฟาร์ม"ให้เด็กนักเรียน10-18ปี

มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โพสต์ข้อความประกาศ ระบุว่า… ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี ผ่านการเปิดรับสมัครให้ สถานศึกษายื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร โดยจะเปิดรับการยื่นขอรับการจัดสรร ในวันที่ 8 กันยายน 64 เวลา 8.08 น. เป็นต้นไป

ข้อกำหนดและข้อมูลของสถานศึกษา

– เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา

– ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

– ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

– ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

– ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

– จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

– กำหนดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น โดยนัดฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

– จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ (ถ้ามี)

– จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

คุณสมบัติของนักเรียน

– อายุระหว่าง 10 – 18 ปี

– ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

– ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน

– ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้

– บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

– ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

– ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19 ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow