ตำแหน่งของคุณ Home กทม

บช.เดินหน้า!พิจารณารายชื่อผปก.ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐครั้งที่9จำนวน101ราย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง (บช.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เร่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างมาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้ว หน่วยงานของรัฐยังมีทางเลือกมากขึ้นด้วย

“คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9/2564 ซึ่งมีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด รวมทั้งสิ้น 101 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายเดิมที่ได้เลื่อนชั้น และผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แบ่งเป็น 1) ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ และ 2) ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ใน 4 สาขา (สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างชลประทาน และสาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง)”

สำหรับรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม