ตำแหน่งของคุณ Home กทม

“คุ้มครองสิทธิฯ”ห่วงใยประชาชนชาวแฟลตดินแดงส่งจนท.เชิงรุกตั้งโต๊ะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

“คุ้มครองสิทธิฯ” ห่วงใยประชาชนชาวแฟลตดินแดง ส่ง จนท.เชิงรุก ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมสำรวจความเสียหาย มุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบาย รมต.ยธ.วันที่ 7 ต.ค.64 ณ แฟลต 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีประชาชนชาวแฟลตดินแดงได้รับความเสียหายจากเหตุชุมนุม โดยมี ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ นายเรืองศักดิ์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้เข้าร่วมเวทีสาธารณะ “สันติภาพที่ดินแดง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุม รวมทั้งสำรวจข้อเท็จจริงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหาทางออกจากโครงสร้างความเหลื่อมล้ำที่นำไปสู่ความรุนแรง และสร้างสมดุลการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ชุมนุมและผู้แทนชุมชนได้เสนอให้มีการเยียวยาความเสียหายและการเสียโอกาสให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณการเคหะดินแดง จึงเป็นที่มาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการลงพื้นที่มารับเรื่องร้องทุกข์ในวันนี้ ดร.โฆสิตฯ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยประชาชนทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม