ตำแหน่งของคุณ Home กทม

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้'พระอจโลภิกขุ'แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ความว่า …พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) สัญชาติออสเตรเลีย ที่พักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทย และพระพุทธศาสนาประกอบกับ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระอจโล ภิกขุ (เบร็ท เมลตัน แฮนเซ่น)แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม