ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ประกาศราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ3อดีตขรก.คมนาคมทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ เหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ด้วยเหตุที่บุคคลทั้ง 3 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้1.นายจรณะ ศริพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สังกัดสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25632. นางสาวจุทารัตน์ วชิระนภศล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 25583. นายโสภณ นาวารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม