ตำแหน่งของคุณ Home กทม

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.53 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,430 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัว ผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,439 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตอำเภอหล่มเก่า ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่ห้วยน้ำเลา, ห้วยน้ำหญ้า ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยบริเวณสองฝั่งริมห้วยน้ำเลาและห้วยน้ำหญ้าในเขตตำบลตาดกลอย และตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก รวม 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 2,430 ครัวเรือน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม