ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"มนัญญา"เยี่ยมชมการทอผ้าไหมแพรวา"ราชินีแห่งไหม"ของสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ฯ

วันที่ 9 ต.ค.64 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการทอผ้าไหมแพรวาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้กำลังสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีการทอผ้าไหมแพรวาซึ่งมีความงดงามและความประณีตในการทอ มีลักษณะเด่นด้วยลวดลายและการทอด้วยการจกไหมหลากหลายสีเข้าด้วยกันทำให้เกิดสีสันอละลวดลายรูปแบบต่างๆ อีกทั้งลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าที่มีความเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นของผ้า การทอผ้าแพรวาจึงเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งไหม” โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาของชุมชนบ้านโพน นับว่าเป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มและโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ปัจจุบันมีสมาชิก 761 คน มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 1 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตภัณฑ์ และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/คน/ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ และงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด รวมถึงการดำเนินโครงการตามแผนยกระดับสหกรณ์ตามการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ปีละจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์อีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม