ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กรมประมงเสริมเขี้ยวเล็บ"จนท.PIPO"เติมทักษะควบคุมตรวจสอบเรือประมง

กรมประมง เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่ PIPO ส่งฝึกอบรมทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 กรมประมง ร่วมกับ หน่วยงานOceanMind ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย จัดโครงการฝึกอบรมด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Platform Moodle หลักสูตร “Investigation Mind MCS and Enforcement training” แก่เจ้าหน้าที่ภายใต้ศูนย์ PIPO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 27 ราย โดยมุ่งพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตกรมประมง เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในแต่ละฉบับ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจึงเป็นกลไกสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จ สู่เป้าหมายของการควบคุมตรวจสอบดังกล่าว การเพิ่มเติมองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เจ้าหน้าที่มี “Investigation Mind” ถือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ดี มีไหวพริบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมือชีพและมีมาตรฐานสำหรับการอบรมด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์ผ่าน Platform Moodle หลักสูตร “Investigation Mind MCS and Enforcement training” เป็นโครงการที่กรมประมง ร่วมกับหน่วยงาน OceanMind โดย Mr.Mark Nicholson ได้พัฒนาหลักสูตรมาเพื่อยกระดับความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมาย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ สามารถดำเนินการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย แนวคิดกระบวนการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ในกระบวนการจัดการประมง ฯลฯ โดยเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564–24 เมษายน 2565 ซึ่งกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง และที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 27 ราย เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากเป็นด่านหน้าของกรมประมงในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายของกรมประมง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันสอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง โดยใช้หลักการทำงาน 3 ป. คือ ป้อง ปราม ปราบ ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม สู่การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนทั้งนี้ กรมประมงเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อันจะนำมาซึ่งการควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนของการประมงไทยและความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป รองอธิบดีกรมประมงกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม