ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"เฉลิมชัย"ลงพื้นที่เมืองตรังมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว"เล็บนกปัตตานี"3ตันให้สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำหรับกรมการข้าว ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนาหมื่นศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2562 เกษตรกร 92 ราย พื้นที่ 410.25 ไร่2.โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มี 4 กลุ่ม คือ-กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2559 เกษตรกร 143 ราย พื้นที่ 785 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถเกี่ยวนวดข้าวแบบถังบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องยนต์ เครื่องอัดฟาง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องคัดแยกข้าวสาร เครื่องสีข้าว เป็นต้น-กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวลำชารสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2561 เกษตรกร 110 ราย พื้นที่ 558.50 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ เครื่องหยดเมล็ดพันธุ์ โดรนเพื่อการเกษตรถังบรรจุ 10 ลิตร รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์/ข้าวเปลือก เป็นต้น-วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561 เกษตรกร 73 ราย พื้นที่ 392.25 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว เครื่องซีลสุญญากาศ บล๊อกสำหรับแพ็คข้าว เป็นต้น-กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2562 เกษตรกร 92 ราย พื้นที่ 410.25 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว โดรนเพื่อการเกษตรถังบรรจุ 10 ลิตร เป็นต้น 3.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 7 กลุ่ม เกษตรกร 263 ราย พื้นที่ 1,139.25 ไร่ 4.โครงการศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 4 กลุ่ม-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง พื้นที่ 135 ไร่ สมาชิก 32 ราย- ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรัง พื้นที่ 24 ไร่ สมาชิก 12 ราย-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง พื้นที่ 45 ไร่ สมาชิก 13 ราย-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พื้นที่ 230 ไร่ สมาชิก 49 ราย และเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่กำลังจะยกระดับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบในปี 2565 อีกด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เล็บนกปัตตานี จำนวน 3 ตัน ในการสนับสนุนแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม