ตำแหน่งของคุณ Home

ยโสธรพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม5รายรักษาหายสะสม4,705รายกำลังรักษา742ราย

วันที่ 25 ก.ย.64 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสม 43 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,490 ราย รักษาหายสะสม 4,705 ราย กำลังรักษา 742 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,032 ราย อำเภอทรายมูล 456 ราย อำเภอกุดชุม 697 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 372 ราย อำเภอป่าติ้ว 324 ราย อำเภอมหาชนะชัย 655 ราย อำเภอค้อวัง 316 ราย อำเภอเลิงนกทา 826 ราย และอำเภอไทยเจริญ 299 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow